:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 ครั้งที่สอง เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดสมัยประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

ปิดสมัยประชุมสภาฯอบจ.บึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

ภาพการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ครั้งที่สอง

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ครั้งที่สอง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม