• นางแว่นฟ้า ทองศรี

    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

    โทร 042-492754 ต่อ 113 , 114

  • นายไตรภพ รำเพยพล

    รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

    โทร 087-0879180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิมพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำ บลท่ากกแดง อำ เภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - วัดป่าปู่กะล่อม ตำ บลหนองบัวสิม อำ เภอคำ ตากล้า จังหวัด สกลนคร โดยวิธีคัดเลือก | วันที่ 26 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอิสานพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำ บลโซ่ อำ เภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านคำ แวง หมู่ที่ ๘ ตำ บลคำ แก้ว อำ เภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก | วันที่ 26 พ.ย. 2564
ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำ บล เซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ ๒ ตำ บลบ้านต้อง อำ เภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก | วันที่ 26 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดิน สาย ๒๑๔๗ บ้านบูรพา หมู่ที่ ๗ ตำ บลโนนสว่าง อำ เภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ - ตำ บลไคสี อำ เภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก | วันที่ 26 พ.ย. 2564
อ่านทั้งหมด
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขต ตำบลโคกก่อง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 23 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครั้งแรกหลังช่วงชะลอกการออกสำรวจสถานการณ์โควิด | วันที่ 10 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12 | วันที่ 3 มี.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 11 | วันที่ 27 ก.พ. 2563
อ่านทั้งหมด