:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือนแรก

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกติดตามสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ทในเขตจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬออกติดตามสถานประกอบการโรงแรม/รีสอร์ทในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอโซ่พิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬโครงการออกติดตามสถานประกอบการโรงแรม/รีสอร์ทในเขตจังหวัดบึงกาฬ ประจปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องผลการจัดเก็บรายได้ประจำ ๖ เดือน (ครึ่งปีแรก)

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการตรวจสอบการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2563 ของ อบจ.บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม