สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

:: สำนักงานเลขานุการ ::

 • นายนิรันดร์ ชูจิต
  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวนภวรรณ ศรีขวัญ
  หัวหน้าฝ่ายการประชุม
  รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

:: ข้าราชการ ::

 • นางฤทัยรัตน์ วงค์ภูมี
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางนงค์เยาว์ มากมูล
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวฐาปนี จันทนา
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายวรพงศ์ แรงสู้
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวสันต์ จินชัย
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายประสิทธิ์ กุลแสนเต่า
  พนักงานขับรถ

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นางสาววันเพ็ญ ทองโคตร
  คนงานทั่วไป

ฝ่ายกิจการสภาฯ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวยุพิน พุทธาผา
  ฝ่ายกิจการสภาฯ

:: ข้าราชการ ::

 • นางฤทัยรัตน์ วงค์ภูมี
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายนฤชา ฮ่มป่า
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางนิภาพร ปัญญาทิพย์
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายคมกฤช พลฤทธิ์
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายการประชุม ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวนภวรรณ ศรีขวัญ
  หัวหน้าฝ่ายการประชุม

:: ข้าราชการ ::

 • นายประทีป ภูทองบ่อ
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวกาญจนาวดี มะลาหอม
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • จ่าอากาศเอกอุทัย ตอพิมพ์
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวกรรณิการ์ ภักดีสุจริต
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป