ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวนภวรรณ ศรีขวัญ
  หัวหน้าฝ่ายการประชุม
  รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

:: ข้าราชการ ::

 • นางฤทัยรัตน์ วงค์ภูมี
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางนงค์เยาว์ มากมูล
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวฐาปนี จันทนา
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายวรพงศ์ แรงสู้
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวสันต์ จินชัย
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายประสิทธิ์ กุลแสนเต่า
  พนักงานขับรถ

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นางสาววันเพ็ญ ทองโคตร
  คนงานทั่วไป