:: หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นายวนาชาติ วงศ์พุทธา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 083-1433929

 • นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร -

:: ข้าราชการ ::

 • นาย-

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  โทร 097-3055089

 • นาย-

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  โทร 091-6984936

 • จ่าเอกรุ่งโรจน์ โพธิมาตย์

  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

  โทร 089-2025629

 • นางสุจิตรา ลุนอุบล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร 089-843-1448

 • นาง-

  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

  โทร 081-320-6944

 • นายอัครเดช แสนอามาตย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร 084-470-9405

 • นายชินทัต แก้วกล้า

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โทร 081-9546086

 • จ่าเอก-

  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  โทร 086-696-1499

 • นาย-

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสาธารณสุข

  โทร 097-3055089

 • นางสาว-

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

  โทร 088-5572723