:: หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นายวนาชาติ วงศ์พุทธา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 083-1433929

 • ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

 • ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

:: ข้าราชการ ::

 • นายนิรันดร์ ชูจิต

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  โทร 081-5498695

 • นายนิรันดร์ ชูจิต

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  โทร 081-5498695

 • จ่าเอกรุ่งโรจน์ โพธิมาตย์

  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

  โทร 089-2025629

 • นางสุจิตรา ลุนอุบล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร 089-843-1448

 • นางจีระภา แสนพันนา

  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

  โทร 095-3338412

 • นายอัครเดช แสนอามาตย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร 084-470-9405

 • นายชินทัต แก้วกล้า

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โทร 081-9546086

 • นางโสภี สวายชุม

  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  โทร 083-7257484

 • นางนางโสภี สวายชุม

  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสาธารณสุข

  โทร 086-6045650

 • นายสายัญ สุขโสม

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

  รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

  โทร 088-5572723