:: หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นายวนาชาติ วงศ์พุทธา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 083-1433929

:: ข้าราชการ ::

 • นายจักรกฤษณ์ หาญกลับ

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  โทร 097-3055089

 • นายจิรภัทร หัสโนดาต

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  โทร 091-6984936

 • จ่าเอกรุ่งโรจน์ โพธิมาตย์

  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

  โทร 089-2025629

 • นางสุจิตรา ลุนอุบล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร 089-843-1448

 • นางสุทธิสา พรมวัง

  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

  โทร 081-320-6944

 • นายอัครเดช แสนอามาตย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร 084-470-9405

 • นายชินทัต แก้วกล้า

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โทร 081-9546086

 • นางวรินทร โคตรพัฒน์

  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  โทร 088-561-3875

 • นายจักรกฤษณ์ หาญกลับ

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสาธารณสุข

  โทร 097-3055089

 • นางสาวมาลา พรมอาด

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

  โทร 088-5572723