ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร ::
 • งานเลขานุการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร
 • งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหาร
 • งานส่งเสริมและพัฒนาคณะผู้บริหาร
 • งานจัดการประชุมตามนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
 • งานจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
 • งานการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น
 • งานบริหารงานทั่วไปของส่วนราชการ
 • งานธุรการ งานสารบรรณของส่วนราชการ
 • งานบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังของส่วนราชการ
ฝ่ายกิจการสภา ::
 • งานเลขานุการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • งานประชาสัมพันธ์กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการประชุม ::
 • งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการประชุมกรรมการต่าง ๆ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับการประชุม การตั้งกระทู้ ถามข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย