: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
  2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  3. การประชุมเพื่อซักซ้อมและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประชุม ครั้งที่ 5/2564
  5. การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจรณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ (บัญชีการประสานโครงการพัฒนา)