:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

เปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภา อบจ.บก กำหนดสมัยและเรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภา อบจ.บึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 ครั้งที่สอง วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สอง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม