แผนป้องกันการทุจริต
 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ. 2563 - 2564)
 3. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬประจำปีงบประมาณ 2563
 4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
 5. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
 6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของงอค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ. 2561 - 2564)
 7. แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2564 )
 8. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 9. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตของ อบจ. บึงกาฬ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
 10. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององการบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปรับขยาย ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
 11. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566
 12. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
 1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ


รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 1. รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน