แผนป้องกันการทุจริต
  1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ. 2563 - 2564)
  3. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬประจำปีงบประมาณ 2563
  4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
  5. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
  6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของงอค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ. 2561 - 2564)
  7. แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2564 )

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  1. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562