:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะซื้อยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยอง หมู่ 4 ตำบลหนองยอง - บ้านดาลบังบด หมู่ 7 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าเจริญ หมู่ 12 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านวังหลวง หมู่ 1 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา - บ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยก้านเหลืองน้อย หมู่ ๑๑ ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด - บ้านสรรเสริญ หมู่ ๙ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม