:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ ของประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมประสงค์ - บ้านหนองหมู

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ - บ้านบ่อพนา

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ - บ้านบ่อพนา

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยางคำ - บ้านไทยเสรี

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยางคำ - บ้านไทยเสรี

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมประสงค์ - บ้านหนองหมู

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา คสล.บ้านดงสว่าง

อ่านเพิ่มเติม