ฝ่ายการประชุม ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวนภวรรณ ศรีขวัญ
  หัวหน้าฝ่ายการประชุม

:: ข้าราชการ ::

 • นายประทีป ภูทองบ่อ
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวกาญจนาวดี มะลาหอม
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • จ่าอากาศเอกอุทัย ตอพิมพ์
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวกรรณิการ์ ภักดีสุจริต
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป