ขั้นตอนการชำระภาษี และ แบบฟอร์มการชำระภาษี ยาสูบ
  1. ขั้นตอนชำระยาสูบ_001
  2. แบบฟอร์ยื่นชำระภาษียาสูบ-อบจ.01-1-อบจ.01-2-อบจ.01-3

ขั้นตอนการชำระภาษีการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม
  1. ขั้นตอนชำระน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียม
  2. แบบคำร้องทั่วไป (แบบ อบจ.บก.5)
  3. อบจ.01-4
  4. อบจ.01-5
  5. อบจ.01-6

ช่องทางการยื่นแบบชำระภาษี ค่าธรรมเนียม
  1. ช่องทางการชำระเงิน-ประชาสัมพันธ์_001