เอกสารประชาสัมพันธ์
  1. เอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
  2. เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภท ภาษีน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมและยาสูบ
  3. รายชื่อสถานประกอบการน้ำมัน/ก๊าชปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 196 แห่ง
  4. ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม ของ อบจ.บึงกาฬ
  5. สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563
  6. แบบคำร้องทั่วไป แบบ อบจ.บก.5
  7. ช่องทางในการให้บริการ ระบบชำระธรรมเนียมและภาษี local service (ณ จุดบริการและผ่านระบบออนไลน์)

ช่องทางการยื่นแบบชำระภาษี ค่าธรรมเนียม
  1. ช่องทางการชำระเงิน