ดาวน์โหลดเอกสาร :
  1. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
  2. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
  3. เอกสาร อัตรากำลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.บึงกาฬ ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ตำแหน่งประเภททั่วไป
  6. การกำหนดจำนวนครั้งการลา การมาทำงานสาย และการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  7. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
  8. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
  9. เรื่อง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
  10. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ครั้งที่ ๑) ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒