ฝ่ายกิจการสภา ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวยุพิน พุทธาผา
  ฝ่ายกิจการสภาฯ

:: ข้าราชการ ::

 • นางฤทัยรัตน์ วงค์ภูมี
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายนฤชา ฮ่มป่า
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางนิภาพร ปัญญาทิพย์
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายคมกฤช พลฤทธิ์
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป