เอกสารดาวน์โหลด
  1. การควบคุมความเสี่ยง


แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  1. แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  1. แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  1. แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
  1. แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗