สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้
** พันธกิจ **

** นโยบาย **
1. นโยบายสานต่อแนวทางพระราชดำริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1. เชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. สนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธี งานรัฐพิธีต่างๆ
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของระดับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ของประชาชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชดำริ
2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึง รองรับระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้การขนส่งสินค้า มีความสะดวก รวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่ เชื่อมต่อไปยังระเบียงเศรษฐกิจและอาเซียน
 2. บริหารจัดการและดูแลสถานีขนส่งของจังหวัดบึงกาฬให้มีมาตรฐาน และมีความทันสมัย
 3. สนับสนุน ส่งเสริม ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
 4. สนับสนุนและส่งเสริมดูแลการจราจร การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ
 5. สนับสนุน และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของประชาชน
 6. สนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. พัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ส่งเสริมให้มีการกักเก็บน้ำ เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำสนับสนุนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับการป้องกันภัยแล้ง น้ำท่วม ร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่
 8. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม เพื่อบูรณาการในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามศักยภาพและความเหมาะสมของงบประมาณที่มีอยู่ ทั้งจะเสนอโครงการต่อรัฐบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด
3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. สนับสนุน การสร้างชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ก้าวสู่บึงกาฬเมืองน่าอยู่ และชุมชนปลอดภัย
 3. สนับสนุนภาครัฐและเอกชนเพื่อลดปัญหายาเสพติดให้โทษต่าง ๆ ทั้งการป้องกันปราบปราม ฟื้นฟู บำบัดรักษา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน และกลุ่มเสี่ยง
 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดความอุ่นใจและปลอดภัย
 5. สนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนกิจการของทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อส. อปพร. อาสาสมัครตำรวจบ้านและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หน่วยงานต่าง ๆ มีแต่ไม่เพียงพอ
4. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 1. สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน และการรวมกลุ่มสมาชิกของชุมชน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันในระดับสากล
 3. สนับสนุน ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจยางพาราของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้สามารถส่งออกและแข่งขันกับตลาดโลก
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลาง ตลาดชุมชน และตลาดการค้าชายแดนที่ได้มาตรฐาน มั่นคง ยั่งยืน เป็นแหล่งกระจายรายได้และฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬพร้อมรองรับการยกระดับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มแม่น้ำโขง
 5. สนับสนุนการเปิดโอกาสและขยายช่องทางการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทการพัฒนาอาชีพ การเรียนรู้และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่าย ไปยังกลุ่มองค์กร เครือข่ายฯ กลุ่มสตรี แม่บ้าน อาสาสมัคร และผู้นำชุมชน
 6. สนับสนุนให้มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริการและการนำเสนอผลงานของชุมชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดงานเทศกาล การออกร้าน การเปิดตลาดกับคู่ค้าการประชาสัมพันธ์และสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
 7. ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น วิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกันสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 8. ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์สู่การคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคง
 9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ รวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดบึงกาฬ เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
5. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาวิชาทางเลือกและวิชาชีพเฉพาะทาง
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีความพร้อมในการบริหารจัดการ พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดหาสื่ออุปกรณ์เสริมสร้างการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างทั่วถึง
 3. สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีความเสมอภาค เท่าเทียมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนให้ทั่วถึง
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันการศึกษาชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทำนุบำรุงศาสนา ได้มีกิจกรรมด้านศาสนาอย่างทั่วถึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน และชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าให้สืบทอดต่อไปและต่อยอดสู่การพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
 7. ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนทุกระดับ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง
 8. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สนามกีฬาวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬาที่ทันสมัย ตลอดจนผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ได้มาตรฐานสากล
 9. สนับสนุน ส่งเสริมทักษะเล่นกีฬาพื้นฐานให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อการออกกำลังกายในทุกระดับ
 10. สนับสนุน ส่งเสริม เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีความสามารถทางการกีฬาได้มีโอกาสในการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบึงกาฬ และประเทศชาติ
 11. สนับสนุน ส่งเสริม ความร่วมมือในการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการกีฬาทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆ ได้บูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการด้านการกีฬา
 12. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสมาคมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป
 13. สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีสถานที่ออกกำลังกายและเพื่อการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน และมีสถานที่แหล่งนันทนาการ มีอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
 14. ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนต่างๆ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้คนในชุมชนรักและหวงแหน ร่วมกันพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด
6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด ออกบริการหน่วยตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาพัฒนาสุขภาพและดูแลผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดและในสถานศึกษาเพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 5. ส่งเสริม สนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อการเสริมสร้าง บำบัด รักษา สุขภาพของประชาชน
 6. บูรณการด้านการสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน การรักษาโรคให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
 7. สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์แพทย์แผนไทย และหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ตลอดจนความร่วมมือทางการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขมีคุณภาพ ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
 8. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการให้บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาล ส่งเสริมการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐทั้งในระดับชุมชน ระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
 9. ส่งเสริมการจัดให้มีและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ รวมทั้งสร้างศูนย์การแสดงศิลปวัฒนธรรม สวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน บำรุงสวนสาธารณะ หรือสวนสุขภาพให้มีความสะดวก สะอาดและปลอดภัย
 10. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อยกระดับสู่มหกรรมกีฬาระดับสากลที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับกลุ่มจังหวัดและจากเมืองต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
 2. สนับสนุนการจัดการแบบมีส่วนร่วมในภารกิจของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ฟื้นฟู ห้วย หนอง คลอง บึงต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติที่สมบูรณ์ ควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
 3. สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
 4. สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ลม น้ำ และอื่น ๆ ที่สามารถนำนวัตกรรมเข้ามาร่วมใช้ในการผลิตพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตลอดจนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม และผลักดันวางแผนการจัดการขยะแบบครบวงจรด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดตามนโยบายจังหวัดสะอาดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการกำจัดของเสียและขยะมูลฝอยอันตรายอย่างมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยที่ดี
 6. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และมลพิษต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างถูกต้อง
 7. ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและธรณีลุ่มแม่น้ำโขงกิจกรรมปลูกป่าทดแทน
 8. ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกของประชาชน เยาวชน ภาครัฐและภาคเอกชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. นโยบายด้านการักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 1. จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาลที่สำคัญโดยการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายแนะนำการท่องเที่ยวอาณัติสัญญาต่าง ๆ ด้านการจราจร
 3. สนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การให้ความรู้เรื่องภัยและการป้องกันภัยต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน เป็นต้น
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ของจังหวัดบึงกาฬ
 5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร ภาครัฐ อาสาสมัคร เพื่อเร่งรัดขจัดต้นตอปัญหา การลักลอบจำหน่าย แหล่งพักยาและสถานที่มั่วสุมยาเสพติด การแจ้งเบาะแสผู้ขายและการข่าวเชิงลึก
 6. สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด การจัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว เพื่อคัดกรองบำบัดเยาวชนผู้ติดยาหรือเฝ้าระวังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด
 7. สนับสนุนกิจกรรมบำบัด การสร้างโอกาสทางอาชีพ คืนชีวิตใหม่ผู้เลิกยาเสพติดสู่สังคม
 8. สนับสนุนมาตรการกระชับความปลอดภัย ให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การเพิ่มกำลังสายตรวจ ตั้งด่านสกัดและตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย สร้างขวัญกาลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
 9. สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชุมชน เสริมปราการความปลอดภัยให้ชุมชน แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัคร
 10. สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม การบูรณาการแผนความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยให้กับท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ด้วย
9. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีการมีส่วนร่วมของประชาชน
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ การบริหารงานบุคคลงบประมาณ การเงินการคลัง โดยหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
 2. สนับสนุน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรักษาประโยชน์ผ่านกลไกลต่าง ๆ เช่น จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานการให้ความรู้การจัดแผนชุมชน การจัดประชุมประชาคมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นต้น
 3. ประสานความร่วมมือกับประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ผ่านศูนย์ประสานงานร่วมแก้ไขปัญหาประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
 4. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองตอบต่อภารกิจของรัฐ
 5. สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์กร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน และการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการประชาชนเสริมสร้างความสัมพันธ์ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท้องถิ่น