:: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นางแว่นฟ้า ทองศรี
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  โทร 042-492754 ต่อ 113 , 114

:: รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นายไตรภพ รำเพยพล
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 087-0879180
 • นางกันยา อนันตทัศน์
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 042-492754 ต่อ 140

:: เลขานุการ ::

 • นางสาวนันทิกานต์ ว่องไว
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 080-0098198
 • นางธัญภา เปมานุลักษ์
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

:: ที่ปรึกษานายก ::

 • นายสุริยา โสตะวงค์
  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 091-217974

:: หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นายวนาชาติ วงศ์พุทธา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 083-1433929

 • นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 0986708009

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวรัชนี กุลแสนเต่า

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  โทร 086-6045656

 • นายนิรันดร์ ชูจิต

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  โทร 081-5498695

 • จ่าเอกรุ่งโรจน์ โพธิมาตย์

  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

  โทร 089-2025629

 • นางสุจิตรา ลุนอุบล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร 089-843-1448

 • นางดาวิกา ชูลี

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

  โทร 095-2218412

 • นายอัครเดช แสนอามาตย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร 084-470-9405

 • นายชินทัต แก้วกล้า

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โทร 081-9546086

 • นางโสภี สวายชุม

  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  โทร 083-7257484

 • นางสาวนางสาวรัชนี กุลแสนเต่า

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสาธารณสุข

  โทร 086-6045656

 • นายสายัญ สุขโสม

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

  รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

  โทร 088-5572723