:: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นางแว่นฟ้า ทองศรี
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  โทร 042-492754 ต่อ 113 , 114

:: รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นายไตรภพ รำเพยพล
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 087-0879180

:: เลขานุการ ::

 • นางสาวนันทิกานต์ ว่องไว
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  โทร 080-0098198

:: ที่ปรึกษานายก ::

 • นายเต็ม คำสงฆ์
  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  โทร 096-2532069

:: หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นายวนาชาติ วงศ์พุทธา
  ปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  โทร 083-1433929

 • นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  โทร 063-6245555

:: ข้าราชการ ::

 • นายจักรกฤษณ์ หาญกลับ
  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  โทร 081-5546283
 • นายจิรภัทร หัสโนดาต
  ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  โทร 091-8431448
 • นางจิรารัตน์ จิตจักร
  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

  โทร 091-8622355
 • นางสุจิตรา ลุนอุบล
  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร 089-8431448
 • นายประเสริฐ พงษ์ปิยทัศน์
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง โทร 087-4271776
 • นายชินทัต แก้วกล้า
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โทร 081-9546086
 • นางสาวสุกัญญา หาไชย
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน โทร 065-6198946
 • นางสาวมาลา พรมอาด
  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน โทร 088-5572723