:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 และเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

กำนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 และเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม