ฝ่ายจัดหาพัสดุ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

:: ข้าราชการ ::

  • นางสาวรุ่งนภา นาพิมพ์แสง
    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

  • นางสาวพิศมัย โล่ห์คำ
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  • นางสาวศรุตา แสนไชย
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัศดุ

  • นายไกรศักดิ์ พันธ์หล้า
    พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

  • นางปิยะนุช แคหอม
    คนงานทั่วไป