:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬมอบเงินสนับสนุนปรับปรุงบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ – ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบเงินรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดประจำปี 2564 ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล โดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

นางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ มอบกรมธรรม์ประกันโควิด -19 ชุด PPE และหน้ากากอนามัย ให้กับ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ในพื้นที่เขตอำเภอศรีวิไล

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๔)

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

นางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ มอบกรมธรรม์ประกันโควิด -19 ชุด PPE และหน้ากากอนามัย ให้กับ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ในพื้นที่เขตอำเภอบึงโขงหลง

อ่านเพิ่มเติม