:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

พิธีมอบบ้านตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบึงกาฬ เชิงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

โครงการมหกรรมอาหารลานดนตรีวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้โครงการวิถีถิ่นชาติพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม ฝึกการทำผ้าย้อมครามพิมพ์เทียนและผ้าย้อมจากใบไม้

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ตามโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ การส่งเสริม การอนุรักษ์ และการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบในจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม