ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายทศพร รายา
  หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวภัทรา เหมะธุลิน
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวกมลชนก ถาพร
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

 • นางเกษร พลมั่น
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวขวัญใจ บุญคำภา
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวกัลยา ชุมแสง
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายสรรเสริญ ทิมแดง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพงศ์ธร ตั้งตระกูล
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ