ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ::
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 • งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 • งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan)
 • งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
 • งานระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
 • งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณของส่วนราชการ
 • งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ
 • งานบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังของส่วนราชการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายงบประมาณ ::
 • งานงบประมาณ
 • งานเสนอและขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) และระบบ SOLA
 • งานบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS)
 • งานบริหารงบประมาณ งานการเบิกจ่ายเงิน และการบริหารพัสดุของส่วนราชการ
 • งานธุรการ งานสารบรรณฝ่าย
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ::
 • งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 • งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
 • งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan)
 • งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
 • งานติดตามงบประมาณอุดหนุนในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นBBL)
 • งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan)
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
 • งานสถิติข้อมูล
 • งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย