กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

:: กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ::

 • นางโสภี สวายชุม
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายทศพร รายา
  หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวภัทรา เหมะธุลิน
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวกมลชนก ถาพร
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

 • นางเกษร พลมั่น
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวขวัญใจ บุญคำภา
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวกัลยา ชุมแสง
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายสรรเสริญ ทิมแดง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพงศ์ธร ตั้งตระกูล
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายงบประมาณ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาววรินทร โคตรพัฒน์
  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

:: ข้าราชการ ::

 • นายพัฒนพงษ์ บัวเข็ม
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายบรรพต เพ็งทอง
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวสุณีรัตน์ เชื่อคำจันทร์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวละอองดาว แซ่คู
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นายณัฐภัทร ริ่มไทยสงค์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • นางสาวพิมผกา แสนชัย
  นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายนายอภิวัฒน์ คนขยัน
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวภัทรานิษฐ์ ใฝ่ชำนาญ
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายยุทธนา ค้ำพันธุ์
  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • นางสาวจุลัยวรรณ์ เชื่อคำจันทร์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายบุญเหลือ นาราษฎร์
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::