ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวละอองดาว แซ่คู
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นายณัฐภัทร ริ่มไทยสงค์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • นางสาวพิมผกา แสนชัย
  นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายนายอภิวัฒน์ คนขยัน
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวภัทรานิษฐ์ ใฝ่ชำนาญ
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายยุทธนา ค้ำพันธุ์
  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • นางสาวจุลัยวรรณ์ เชื่อคำจันทร์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายบุญเหลือ นาราษฎร์
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::