:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รายงานการตรวจสอบการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2563 ของ อบจ.บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ เข้าตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขต ตำบลโคกก่อง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครั้งแรกหลังช่วงชะลอกการออกสำรวจสถานการณ์โควิด

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 11

อ่านเพิ่มเติม