ฝ่ายพัฒนารายได้ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวจีระภา แสนพันนา
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

:: ข้าราชการ ::

 • นางวรรณวิมล พัชรินทร์วิทยา
  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติชำนาญการ

 • นางสาวนภัสรา สมศิริพิทักษ์
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาววารี ไชยเพชร
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอธิวัตร ไกรทอง
  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาววิภาดา ศิริวิชา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::