ฝ่ายบริหารงานคลัง ::
 • งานการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 • งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
 • งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ
 • งานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 • งานเกี่ยวกับแผนงานการกู้ การยืมเงินสะสม การตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณรวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 • งานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินต่าง ๆ
 • งานตรวจสอบการจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง
 • งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเงิน การคลังแก่ส่วนราชการต่าง ๆ
 • งานจัดทำรายงานการเงิน การคลัง
 • งานตรวจสอบงบการเงินและบัญชีทุกประเภท
 • งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ
 • งานบริหารแผนงาน งบประมาณ การพัสดุของส่วนราชการ
 • งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณของส่วนราชการ
 • งานบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังของส่วนราชการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายพัฒนารายได้ ::
 • งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้
 • งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
 • งานจัดทำระบบสารสนเทศภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 • งานทะเบียนคุมรายได้ต่าง ๆ
 • งานการรับเงิน การนำส่งเงิน การถอน – โอนเงิน และเอกสารทางการเงิน
 • งานตรวจสอบลูกหนี้และเร่งรัดติดตาม เงินภาษี และค่าธรรมเนียมค้างชำระ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการเงินและบัญชี ::
 • งานการจ่ายเงิน การรับเงิน
 • งานนำส่งเงิน
 • งานการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
 • งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท
 • งานการจัดทำบัญชี
 • งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
 • งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ
 • งานทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ
 • งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
 • งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี
 • งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
 • งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 • งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e – LASS)
 • งานรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ e – Plan
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย