กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

:: กองคลัง ::

 • นางสุจิตรา ลุนอุบล
  ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารคลัง ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวสุกัญญา หาไชย
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวยุพาพร ลือจันดา
  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นางสาววรนุช ข่วงสิมมา
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • นางสาวชญาณี ศรีหะมงคล
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาววรรณนิศา เยาวนันท์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวสิรินวรีร์ ภาษีสวัสดิ์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายเฉลิมพงศ์ บุญไชยศรี
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นางสาวอันธิกา ประเสริฐสังข์
  คนงานทั่วไป

ฝ่ายพัฒนารายได้ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวจีระภา แสนพันนา
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

:: ข้าราชการ ::

 • นางวรรณวิมล พัชรินทร์วิทยา
  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติชำนาญการ

 • นางสาวนภัสรา สมศิริพิทักษ์
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาววารี ไชยเพชร
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอธิวัตร ไกรทอง
  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาววิภาดา ศิริวิชา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

ฝ่ายการเงินและบัญชี ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวจีระภา แสนพันนา
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวละอองดาว อ่อนศรี
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางสาวเนตรญา กาศรี
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวณัฐพร ผลจันทร์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวปันภาศร หล้าชุย
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวพรทิพย์ คันธเจริญ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวยุวลักษณ์ หัดคำหมื่น
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวนาตยา ศรีประสงค์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางบังอร โพธิสว่าง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวธิดารัตน์ ทองพันธ์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานธุรการ ::