ฝ่ายการเงินและบัญชี ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวจีระภา แสนพันนา
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวละอองดาว อ่อนศรี
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางสาวเนตรญา กาศรี
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวณัฐพร ผลจันทร์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวปันภาศร หล้าชุย
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวพรทิพย์ คันธเจริญ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวยุวลักษณ์ หัดคำหมื่น
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวนาตยา ศรีประสงค์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางบังอร โพธิสว่าง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวธิดารัตน์ ทองพันธ์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ