:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬที่ 663/2559 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

มอบหมายอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่ง อบจ. บึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

อ่านเพิ่มเติม