ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • จ่าเอกจีระพงษ์ ราช้อน
  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

:: ข้าราชการ ::

 • นายเสวก ฮังจี้จู้
  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 • นางสาวกัญญารินทร์ แก้วเคน
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายอนุพงษ์ โสภาเวทย์
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายทนงศักดิ์ ทองพูล
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นายคมกฤษ กอบุญ
  ยาม

 • นายวทัญญู สุวรรณเวียง
  ยาม

 • นายชรินทร์ จันพลา
  ยาม

 • นายเผ่าไท โคตรัตน์
  ยาม

 • นายภูมิชาติ แก้วนำ
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนันทวัน พลศรี
  คนงานทั่วไป

 • นายณรงศ์ ทองปัญญา
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวมธุรส คุณธรรม
  คนงานทั่วไป