:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

โครงการ 10ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดการส่งออกยางพารา (AETS)ในช่วงต้นปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานลดขั้นตอนฯ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม ภายในสถานีขนส่ง

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทรัพย์สินเพื่อดำเนินกการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายการดาวน์โหลดรายงานวิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยวและการตอบแบบสอบถาม

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 767/2560 เรื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาสใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะเวลา 5 ปี พ. ศ.2560-2564

อ่านเพิ่มเติม