ฝ่ายอำนวยการ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายสิทธิมา ดวงสุภา
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวภัศราพร โสภากุล
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาววรัชวรรณ งวงคำนาม
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายกิจการ แคหอม
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • จ่าเอกกัณหา ชาวไทย
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายวรายุทธ สุวรรณทรัพย์
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสิริวิสุทธิ์ จันทร์แดง
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายวิจิตร สุวะมาตย์
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวนิลุบล ดาจง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายธนะวัฒน์ สันโคตร
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุพล หล้าชุย
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายยุทธชัย คุณธรรม
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายปิยะวัฒน์ ปัดมานัด
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวีระ ริมไธสง
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายสุรัชต์ แสนรักษ์
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายมิตรชัย ทาบึงกาฬ
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายศักดา แรงสู้
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นางอ้อ ริมไธสง
  คนงานทั่วไป

 • นายรัตนศักดิ์ กอภพเจริญพงศ์
  คนงานทั่วไป

 • นางสุรัตน์ชะฎา ทักษิณ
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวเพ็ญนภา ชางฉิ่ง
  คนงานทั่วไป

 • นายนฤพล วันตา
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวฉลอง ทานะราช
  คนงานทั่วไป

 • นายสุริยะพงศ์ บุญประเสริฐ
  คนงานทั่วไป

 • นายคำไหล คำกาบ
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนัฐติกาล บึงกาญจนา
  คนงานทั่วไป

 • นายผจญภัย สุภาสัย
  คนงานทั่วไป

 • นายสิทธิชัย สิงห์พิลา
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวจิตตรา เหง้าโอสา
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวสมปอง กองกาญจน์
  แม่บ้าน

 • นายกิติพงษ์ กองสมบัติ
  ภารโรง