ฝ่ายนิติการ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวธนารักษ์ วิเศษยา
  หัวหน้าฝ่ายนิติการ

:: ข้าราชการ ::

 • นายนิรันดร พลภักดี
  นิติกรชำนาญการ

 • นายเรืองศักดิ์ คะเนนิล
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • พ.จ.อ.กิตติพงษ์ ทัศมาลี
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวสุวิภา ธนะภูมิชัย
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นายอภิวัฒน์ ตรงดี
  นิติกรปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายวุฒินันท์ กกขุนทด
  ผู้ช่วยนิติกร

 • ว่าที่ร.ต.ศิวพงษ์ สมบูรณ์พรรณ
  ผู้ช่วยนิติกร

 • นางสาวสุกัญญา แสนอุบล
  ผู้ช่วยนิติกร

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นายอภิสิทธิ์ หมอผึ้ง
  คนงานทั่วไป

 • นายเมธิชัย ฮมภาราช
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนิ่มอนงค์ ประวิเศษ
  คนงานทั่วไป

 • นายวุฒิชัย แสงสว่าง
  คนงานทั่วไป

 • นายอมรรัตน์ ผลาชิต
  คนงานทั่วไป

 • นายประทีป สุรทัด
  คนงานทั่วไป

 • นายวิทยา อินทิวงศา
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวณัชฎาภา สุวรรณพันธ์
  คนงานทั่วไป

 • นายอำนาจ ทาบึงกาฬ
  คนงานทั่วไป

 • นายอนุศาสน์ สีหะไตร
  คนงานทั่วไป

 • นายณัฐพล โคตรหมอ
  คนงานทั่วไป