ฝ่ายอำนวยการ ::
 • งานธุรการ งานสารบรรณ
 • งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • งานการเลือกตั้ง
 • งานธุรการ งานสารบรรณกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานรัฐพิธี ราชพิธีและวันสำคัญ
 • งานราชการที่ไม่ได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ
 • งานกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ
 • งานบริหารงานแผนงาน งบประมาณ และการพัสดุของส่วนราชการ
 • งานบริหารงานทั่วไปและงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัย แก่ส่วนราชการ ชุมชน สถานศึกษา หรือสถานประกอบการต่าง ๆ
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 • งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
 • งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 • งานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 • งานฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัย
 • งานฟื้นฟูบูรณะสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์
 • งานวิทยุสื่อสาร
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายนิติการ ::
 • งานบริการทางกฎหมาย
 • งานการสอบสวน
 • งานนิติกรรมสัญญา
 • งานบังคับคดี
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานตราข้อบัญญัติที่ไม่ใช่งบประมาณรายจ่าย
 • งานกิจการขนส่ง
 • งานการพาณิชย์
 • งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายสวัสดิการสังคม ::
 • งานสวัสดิการสังคม
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย