สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

:: สำนักปลัด ::

 • นายนิรันดร์ ชูจิต
  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายอำนวยการ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายสิทธิมา ดวงสุภา
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวภัศราพร โสภากุล
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาววรัชวรรณ งวงคำนาม
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายกิจการ แคหอม
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • จ่าเอกกัณหา ชาวไทย
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายวรายุทธ สุวรรณทรัพย์
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสิริวิสุทธิ์ จันทร์แดง
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายวิจิตร สุวะมาตย์
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวนิลุบล ดาจง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายธนะวัฒน์ สันโคตร
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุพล หล้าชุย
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายยุทธชัย คุณธรรม
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายปิยะวัฒน์ ปัดมานัด
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวีระ ริมไธสง
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายสุรัชต์ แสนรักษ์
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายมิตรชัย ทาบึงกาฬ
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายศักดา แรงสู้
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นางอ้อ ริมไธสง
  คนงานทั่วไป

 • นายรัตนศักดิ์ กอภพเจริญพงศ์
  คนงานทั่วไป

 • นางสุรัตน์ชะฎา ทักษิณ
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวเพ็ญนภา ชางฉิ่ง
  คนงานทั่วไป

 • นายนฤพล วันตา
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวฉลอง ทานะราช
  คนงานทั่วไป

 • นายสุริยะพงศ์ บุญประเสริฐ
  คนงานทั่วไป

 • นายคำไหล คำกาบ
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนัฐติกาล บึงกาญจนา
  คนงานทั่วไป

 • นายผจญภัย สุภาสัย
  คนงานทั่วไป

 • นายสิทธิชัย สิงห์พิลา
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวจิตตรา เหง้าโอสา
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวสมปอง กองกาญจน์
  แม่บ้าน

 • นายกิติพงษ์ กองสมบัติ
  ภารโรง

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • จ่าเอกจีระพงษ์ ราช้อน
  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

:: ข้าราชการ ::

 • นายเสวก ฮังจี้จู้
  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 • นางสาวกัญญารินทร์ แก้วเคน
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายอนุพงษ์ โสภาเวทย์
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายทนงศักดิ์ ทองพูล
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นายคมกฤษ กอบุญ
  ยาม

 • นายวทัญญู สุวรรณเวียง
  ยาม

 • นายชรินทร์ จันพลา
  ยาม

 • นายเผ่าไท โคตรัตน์
  ยาม

 • นายภูมิชาติ แก้วนำ
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนันทวัน พลศรี
  คนงานทั่วไป

 • นายณรงศ์ ทองปัญญา
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวมธุรส คุณธรรม
  คนงานทั่วไป

ฝ่ายนิติการ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวธนารักษ์ วิเศษยา
  หัวหน้าฝ่ายนิติการ

:: ข้าราชการ ::

 • นายนิรันดร พลภักดี
  นิติกรชำนาญการ

 • นายเรืองศักดิ์ คะเนนิล
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • พ.จ.อ.กิตติพงษ์ ทัศมาลี
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวสุวิภา ธนะภูมิชัย
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นายอภิวัฒน์ ตรงดี
  นิติกรปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายวุฒินันท์ กกขุนทด
  ผู้ช่วยนิติกร

 • ว่าที่ร.ต.ศิวพงษ์ สมบูรณ์พรรณ
  ผู้ช่วยนิติกร

 • นางสาวสุกัญญา แสนอุบล
  ผู้ช่วยนิติกร

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นายอภิสิทธิ์ หมอผึ้ง
  คนงานทั่วไป

 • นายเมธิชัย ฮมภาราช
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนิ่มอนงค์ ประวิเศษ
  คนงานทั่วไป

 • นายวุฒิชัย แสงสว่าง
  คนงานทั่วไป

 • นายอมรรัตน์ ผลาชิต
  คนงานทั่วไป

 • นายประทีป สุรทัด
  คนงานทั่วไป

 • นายวิทยา อินทิวงศา
  คนงานทั่วไป

 • นางสาวณัชฎาภา สุวรรณพันธ์
  คนงานทั่วไป

 • นายอำนาจ ทาบึงกาฬ
  คนงานทั่วไป

 • นายอนุศาสน์ สีหะไตร
  คนงานทั่วไป

 • นายณัฐพล โคตรหมอ
  คนงานทั่วไป

ฝ่ายสวัสดิการสังคม ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวรัชนี กุลแสนเต่า
  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

:: ข้าราชการ ::

 • นายสุนทร สมสวย
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวนรินทร์ หอมสมบัติ
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาววิภาพร ศรีคูณเมือง
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวคณาลักษณ์ ทุมพะลา
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายธนวัฒน์ ต่อซอน
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวสุรีรัตน์ สุขโข
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวฐาปนี คุณประทุม
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวจันทร์จิฬา มูลราช
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวจิตรนภา คนขยัน
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายสุดแดน เคยสนิท
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางศันสนีย์ โพธิ์บึงกาฬ
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน