:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

นายก อบจ.บึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม