กองสาธาณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

:: กองสาธาณสุข ::

 • นางโสภี สวายชุม
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธาณสุข ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายธนวัฒน์ ต่อซอน
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธาณสุข

:: ข้าราชการ ::

 • นางวิภาวี พลจันทึก
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวสมเพียร หลอดเพ็ชร
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวอุมาพร ทองคำ
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายบริการงานสาธาณสุข ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายสุนทร สมสวย
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธาณสุข

:: ข้าราชการ ::

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวรัชนี กุลแสนเต่า
  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวสุธิตา จันทร์เมือง
  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::