ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายธนวัฒน์ ต่อซอน
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธาณสุข

:: ข้าราชการ ::

 • นางวิภาวี พลจันทึก
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวสมเพียร หลอดเพ็ชร
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวอุมาพร ทองคำ
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป