ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ::
 • งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข
 • งานกฎหมายสาธารณสุข
 • งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานเผยแพร่และฝึกอบรม
 • งานบริหารงานสาธารณสุข
 • งานแผนดำเนินงาน งานงบประมาณ การพัสดุของส่วนราชการ
 • งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณของส่วนราชการ
 • งานบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังของส่วนราชการ
 • งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริการสาธารณสุข ::
 • งานให้บริการด้านสาธารณสุข
 • งานศูนย์บริการสาธารณสุข
 • งานการแพทย์
 • งานการแพทย์ฉุกเฉิน
 • งานรักษาพยาบาล
 • งานทันตสาธารณสุข
 • งานสัตวแพทย์
 • งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
 • งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
 • งานเวชปฏิบัติและครอบครัว
 • งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ::
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานการแพทย์แผนไทย
 • งานส่งเสริมสนับสนุนแพทย์แผนไทย
 • งานกายภาพและอาชีวบำบัด
 • งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย
 • งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 • งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด
 • งานหลักประกันสุขภาพ
 • งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
 • งานสุขาภิบาลชุมชน
 • งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • งานกำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานคุ้มครองผู้บริโภค
 • งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
 • งานบริการรักษาความสะอาด
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย