ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

  • นางสาวรัชนี กุลแสนเต่า
    หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
    รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

:: ข้าราชการ ::

  • นางสาวสุธิตา จันทร์เมือง
    นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::