ฝ่ายบริการสาธารณสุข ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

  • นายสุนทร สมสวย
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
    รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธาณสุข

:: ข้าราชการ ::

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::