:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

โครงการอบรมคุณธรรมจริยะรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ) ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน ๒๕๖๒ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชายหาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม