กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

:: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ::

 • นายชินทัต แก้วกล้า
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

:: ข้าราชการ ::

 • นางวาสนา ปัจจุฐาเน
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • จ่าเอกปรารภ อารีรักษ์
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายพงษ์ศิริ สายสุพรรณ์
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางสาวศรันยา กาญปัญญา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวบุษราคัม ทะนา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอัศวพล สนิทกลาง
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นางสาวศิริลักษณ์ บุญโท
  คนงานทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวสุกัญญา หาไชย
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

:: ข้าราชการ ::

 • นายระพีพัฒน์ กันหาวาปี
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • จ่าเอกพยุง ธรรมสาร
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางอมรรักษ์ สุระการ
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวพิญญามาศ จำปาศรี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายบัญชา ชัยชิต
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายธงชัย น้ำใส
  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวอริษา ยอดบุนอก
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::