ฝ่ายบริหารการศึกษา ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

:: ข้าราชการ ::

 • นางวาสนา ปัจจุฐาเน
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • จ่าเอกปรารภ อารีรักษ์
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายพงษ์ศิริ สายสุพรรณ์
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางสาวศรันยา กาญปัญญา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวบุษราคัม ทะนา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอัศวพล สนิทกลาง
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นางสาวศิริลักษณ์ บุญโท
  คนงานทั่วไป