ฝ่ายบริหารการศึกษา ::
 • งานบริหารการศึกษา
 • งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
 • งานสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา
 • งานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา
 • งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณของส่วนราชการ
 • งานแผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ การพัสดุของส่วนราชการ
 • งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ
 • งานบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังของส่วนราชการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย