ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวสุกัญญา หาไชย
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

:: ข้าราชการ ::

 • นายระพีพัฒน์ กันหาวาปี
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • จ่าเอกพยุง ธรรมสาร
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางอมรรักษ์ สุระการ
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวพิญญามาศ จำปาศรี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายบัญชา ชัยชิต
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายธงชัย น้ำใส
  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวอริษา ยอดบุนอก
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::