ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายจักรภพ โพธิชัย
  นายช่างโยธาชำนาญงาน
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

:: ข้าราชการ ::

 • นายนันทวัชร์ คมขำ
  วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

 • นายกิติอนุวัฒน์ โคตรแสนลี
  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายดำรงชัย แก้วน้ำ
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายอนุชิต ชาลีสิงห์
  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • นายปิยะชาติ อินทะกนก
  นายช่างโยธาปฎิบัติงาน

 • นายกานต์ อิวสกุล
  นายช่างโยธาชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายชิติสรรค์ ภูระบัตร
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายศุภกร บุดดาหลู่
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::